Kỷ niệm 20 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Kon Tum (2/5/1998-2/5/2018)

Thứ hai - 16/04/2018 14:21

.

.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngày 2-5-1998, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định  thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. Ngày 20-5-1998, Đảng bộ Khối chính thức đi vào hoạt động với 24 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và 460 đảng viên được tiếp nhận từ Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh và Đảng bộ thị xã Kon Tum.

      20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh bạn; sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự ủng hộ đầy trách nhiệm của các TCCSĐ, sự chung sức đồng lòng của tập thể các bộ, công chức, người lao động Cơ quan chuyên trách, Đảng ủy Khối đã từng bước vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian qua có tiếp nhận, chuyển giao, giải thể và thành lập mới, kết nạp thêm, đến nay Đảng bộ Khối có 33 TCCSĐ (gồm 10 đảng bộ và 23 chi bộ cơ sở) với trên 1.100 đảng viên. 20 năm qua, các TCCSĐ đã khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, lãnh đạo đảng viên và người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính, sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt những kết quả nổi bật sau đây:

     1. Lãnh đạo và phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững quốc phòng - an ninh, tham gia công tác xã hội.

      Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, 20 năm qua, Đảng uỷ Khối quán triệt đầy đủ đến các TCCSĐ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp tốt với các ngành liên quan trong việc nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Khối để có hướng chỉ đạo hoặc kiến nghị các cấp, các ngành chỉ đạo phù hợp, thực hiện nghiêm việc cổ phần hóa tại một số doanh nghiệp nhà nước, tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) hàng năm để động viên, chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị và đề xuất các cấp, các ngành những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp.

        Các doanh nghiệp thuộc Khối tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng giai cấp công nhân của tỉnh, bảo đảm việc làm và thực hiện đúng chế độ, chính sách cho gần 6.000 lao động. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, 20 năm qua đã đóng góp vào ngân sách  trên 5.000 tỷ đồng, trung bình hàng năm chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách của toàn tỉnh. Các doanh nghiệp thuộc Khối đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với số tiền khoảng trên 600 tỷ đồng.

       Lãnh đạo các doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng lực lượng tự vệ. Các doanh nghiệp thuộc Khối đã bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường…

        2. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ngày càng được nâng cao.

         Xác định sự thống nhất trong nhận thức sẽ tạo sự đồng thuận cao trong hành động, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thường xuyên theo dõi, nắm diễn biến tư tưởng của đảng viên và người lao động để chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Việc quán triệt, phổ biến, xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Coi trọng tuyên truyền, phổ biến về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức pháp luật, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên và người lao động.
       Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, cho đảng viên, cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt tại doanh nghiệp được Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm, các hội nghị và lớp tập huấn thường được tổ chức vào ngày nghỉ hàng tuần để không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Đã tổ chức 40 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng cho trên 2.200 quần chúng ưu tú, 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.267 đảng viên mới. Toàn Đảng bộ Khối đã có trên 200 cán bộ, đảng viên học các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trung cấp, cao cấp .

       Đảng ủy Khối làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong Đảng bộ Khối. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn, lật đổ” của các thế lực thù địch và bọn phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

       Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng. Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, cùng với việc học tập các chuyên đề hàng năm, Đảng ủy Khối chú trọng đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng mô hình làm theo, đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo được sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ.  Qua 12 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên dương, khen thưởng đề nghị cấp trên khen thưởng tổng cộng 156 tập thể và 365 cá nhân .

         Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được Đảng ủy Khối xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ. Bám sát Nghị quyết số 22-NQ/TW (Ban chấp hành Trung ương (Khóa X) "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong cống tác xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ,” hàng năm, trên cơ sở đánh giá phân loại kết quả hoạt động của các TCCSĐ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều có kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát triển tổ chức đảng và đảng viên; thường xuyên rà soát, hướng dẫn TCCSĐ kiện toàn đội ngũ cấp ủy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên.
         Kết quả trung bình hàng năm có trên 60% TCCSĐ trong sạch vững mạnh, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác quản lý đảng viên, hồ sơ đảng viên, cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, trao Huy hiệu Đảng được thực hiện đúng quy định, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; 100% đảng viên đang công tác ở các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghiêm túc mối liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ nơi cư trú.
          Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ và xây dựng cơ quan chuyên trách. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã phục vụ tốt cho công tác cán bộ và kết nạp đảng viên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ tại cơ quan chuyên trách. Thực hiện xây dựng và rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ. Đã có hơn 400 lượt cán bộ cấp ủy các cấp trong Khối được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng do Đảng ủy Khối và cấp trên tổ chức.
        Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc và thủ tục quy định. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo nhiệm kỳ và hàng năm đúng theo sự chỉ đạo của trên, phù hợp với tình hình Đảng bộ Khối. Bộ máy cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ Đảng ủy Khối đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đã thành lập 42 đoàn kiểm tra, 28 đoàn giám sát tiến hành kiểm tra 220 lượt, giám sát 146 lượt tổ chức đảng trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy các ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng.
        3. Lãnh đạo xây dựng đoàn thể vững mạnh
         Trong lãnh đạo các đoàn thểBan Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh trong việc thành lập và chỉ đạo hoạt động các đoàn thể Khối; Đoàn thể các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác xây dựng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên được chú trọng;  nội dung phương thức hoạt động được đổi mới; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên là người lao động.

        Nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Khối tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
      Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp
       - Công tác tuyên truyền vận động đối với chủ doanh nghiệp để tạo nhận thức về sự cần thiết, vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, cần đặc biệt quan tâm đến việc phân tích, làm rõ những lợi ích trong doanh nghiệp khi có tổ chức đảng; giải thích để chủ doanh nghiệp hiểu rõ tổ chức đảng trong doanh nghiệp là hạt nhân chính trị lãnh đạo, quản lý đảng viên và công nhân lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
       - Tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải là cầu nối giữa doanh nghiệp với lãnh đạo và chính quyền các cấp; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp. Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình “ Đồng hành cùng sự phát triển của doannh nghiệp” đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành năm 2016. Giúp cho mối quan hệ của doanh nghiệp trở nên rộng hơn, có cơ hội nắm bắt nhiều thông tin để quyết định đầu tư, hình ảnh, uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp được nâng lên. 
        Hai là, xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và doanh nghiệp
        Cấp ủy các tổ chức đảng và chủ doanh nghiệp cần có sự trao đổi cởi mở, thẳng thắn để thống nhất phương thức phối hợp, tìm ra những điểm chung để song hành và phát triển. Với việc xác định, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân, điều quan trọng là cấp uỷ, tổ chức đảng phải xác lập được mối quan hệ tốt với chủ doanh nghiệp và cơ sở quan trọng nhất để thiết lập mối quan hệ đó chính là sự tôn trọng và thống nhất cao về lợi ích giữa hai bên. Tổ chức đảng tuyên truyền lãnh đạo đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện tốt nội quy, quy chế doanh nghiệp, lao động tích cực, có hiệu quả, góp phần làm cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt hơn; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp.
Ba là, đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
Một thực tế hiện nay, có một số chi bộ cơ sở đảng viên làm việc ở nhiều cơ sở cách xa nhau của doanh nghiệp không thể bỏ sản xuất kinh doanh về sinh hoạt chi bộ và có nhiều doanh nghiệp có nhiều đảng viên thường xuyên làm việc ở các dự án, các công trình… ở xa trụ sở, không có điều kiện về sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để tạo điều kiện cho đảng viên ở những đơn vị có tính đặc thù này được tham gia sinh hoạt chi bộ hằng tháng, cần đề ra các hình thức sinh hoạt chi bộ một cách linh hoạt như: sinh hoạt trực tuyến đối với những nơi có điều kiện về công nghệ thông tin; sinh hoạt qua mail hoặc sinh hoạt chi bộ theo cụm…
 Bốn là, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp tư nhân.
Gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và thông qua vai trò của đảng viên, nhất là đảng viên giữ các cương vị trong doanh nghiệp để  lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức đảng. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, một trong những vấn đề cần lưu ý là đổi mới phương pháp, chương trình, rút ngắn thời gian học tập hoặc tổ chức vào các ngày nghỉ đối với các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp… Có như vậy, quần chúng ưu tú mới có điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; đồng thời bảo đảm cho việc học tập có hiệu quả.  
Năm , chăm lo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ các tổ chức đảng, đặc biệt là vai trò của Bí thư cấp ủy.
Vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào vị trí, vai trò của Bí thư cấp ủy. Nếu Bí thư cấp ủy là người có uy tín, năng lực hoặc là chủ doanh nghiệp thì tổ chức đảng hoạt động thuận lợi hơn. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đoàn viên; đặc biệt làm tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh làm nòng cốt để xây dựng Đảng.   

Tác giả bài viết: Lê Tuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây