Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận, đồng hành cùng doanh nghiệp

Thứ ba - 11/07/2017 14:27

.

.
Từ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020) đến nay, trong các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Kon Tum đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.
Với mục tiêu Đồng hành cùng doanh nghiệp, tất cả vì sự phát triển của doanh nghiệp; với quyết tâm thay đổi phương thức lãnh đạo, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động triển khai những chủ trương mà Đại hội lần thứ IV đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã luôn nỗ lực tìm tòi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực lãnh đạo các cấp ủy cơ sở. Công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được chuyên sâu hơn, đi vào từng lĩnh vực cụ thể trong công việc hàng ngày với phương châm phục vụ cho sự phát triển doanh nghiệp.
 Trong các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, Ban Thường vụ xác định phải xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển bền vững. Do đó, hầu hết các kế hoạch, chương trình, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều xuất phát từ sự thảo luận tập thể, có sự đóng góp ý kiến của nhiều người; cho nên đều phù hợp với thực tiễn các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối.
  Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tập trung phân tích các tình hình, thời cơ và thách thức để xây dựng các nội dung lãnh đạo phù hợp với từng thời điểm. Do đó, tuy gặp khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh trong Đảng bộ cơ bản vẫn duy trì với mức tăng trưởng doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập của người lao động đều tăng trưởng so với trước; luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; bảo đảm tốt việc làm và các chế độ chính sách đối với người lao động; tham gia tích cực hoạt động như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác an sinh xã hội... thu hút hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia tích cực, hiệu quả.
 Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, tạo sự đoàn kết, đồng thuận và sáng tạo trong định hướng và triển khai nhiệm vụ, Đảng ủy Khối đã xác định đúng và trúng các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: phải thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng để giữ vững sự ổn định về tư tưởng, chính trị và tổ chức trong toàn Đảng bộ.
Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ và bảo đảm được chất lượng, hiệu quả. Đó là, triển khai phổ biến quán triệt thường xuyên và kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận …của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cung cấp kịp thời các thông tin chính thống liên quan đến tình hình thời sự trong nước và quốc tế, triển khai đồng bộ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phù hợp, phong phú... theo hướng gắn với thực tiễn và phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chú trọng, chỉ đạo đồng bộ; đảm bảo cả chất và lượng. Việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định kỳ, đặc biệt là đã gắn kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc chuẩn bị các nội dung cho các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề để các cấp ủy cơ sở vận dụng cho phù hợp với điều kiện của đơn vị; ban hành Quy chế phối hợp (mẫu) giữa Bí thư cấp ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc doanh nghiệp - các đoàn thể để các cấp ủy cơ sở vận dụng xác định rõ thẩm quyền và vai trò trách nhiệm trong doanh nghiệp; ban hành các hướng dẫn, biểu mẫu về nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên truyền phục vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
        Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn xác định, sự phát triển vững bền của một doanh nghiệp luôn gắn liền với tinh thần đồng thuận và phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, cũng từ đó phòng ngừa xung đột, bất ổn hoặc mất đoàn kết nội bộ. Vì vậy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối luôn xác định và đề cao nhiệm vụ xây dựng và phát triển doanh nghiệp phải đảm bảo tính thống nhất, đề cao trách nhiệm cá nhân với tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, nhằm giải quyết công việc chất lượng, hiệu quả. Chức năng quản trị doanh nghiệp cơ bản là làm sao để các thành viên kết hợp với nhau nhằm đạt mục tiêu chung, với sự đồng thuận của lãnh đạo, cán bộ quản lý, người lao động cùng chung sức đồng lòng vượt qua thách thức nhằm xây dựng và phát triển doanh nghiệp.
       Từ thực tiễn xây dựng và phát triển doanh nghiệp ở tỉnh trong những năm qua, xin được trao đổi một số nhiệm vụ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận, đồng hành cùng doanh nghiệp như sau:
Thứ nhất: Phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp về mục đích, yêu cầu xây dựng và phát triển doanh nghiệp hiện nay để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về nhiệm vụ, giải pháp; xác định phát huy nội lực là chính, từng doanh nghiệp cần chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở khai thác tốt nhất khả năng và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình; tự bản thân doanh nghiệp tranh thủ các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh; đồng thời giữa các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối cần duy trì mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh, liên kết thị trường, cùng có lợi và phát triển.
Thứ hai:, Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phải đề xuất, tham mưu kịp thời, tích cực với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp có tính đồng bộ nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn một cách hiệu quả cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vượt khó, tạo việc làm ổn định đối với người lao động, đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững cho tỉnh. Đồng thời, chủ động theo dõi, nắm thực trạng tình hình doanh nghiệp. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất tổng hợp các thông tin, nội dung phản ánh của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, cơ chế chính sách đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời có văn bản báo cáo, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, hoặc mời lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp đến doanh nghiệp, xem xét hỗ trợ, giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp hoạt động.
Thứ ba: Tiến hành khảo sát, nắm bắt khả năng, thế mạnh và nhu cầu của các doanh nghiệp trực thuộc, nhất là nhu cầu về thị trường, về vốn... Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị liên kết hợp tác đầu tư kinh doanh giữa các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp trong Đảng bộ cùng tìm hiểu và đến với nhau cùng hợp tác như: nhu cầu vay vốn, quyền sử dụng đất ổn định, nhu cầu cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, nhu cầu xây dựng, nhu cầu đi lại, nhu cầu dịch vụ, lữ hành, lưu trú, hội nghị, hội thảo, bảo hiểm, bưu điện… Kêu gọi, vận động các doanh nghiệp trong Đảng bộ ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh Kon Tum

 Thứ tư: Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan để đề xuất với UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động về: Tiếp cận vốn ưu đãi, vay Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia cung ứng sản phẩm dịch vụ công, đầu tư công, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thuế, BHXH, đề xuất xét chọn doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh hàng năm… tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế  khu vực và quốc tế; các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và các vấn đề liên quan đến kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, trình độ quản trị… Vận động doanh nghiệp tham gia có trách nhiệm và hiệu quả công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới… góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum. Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao giữa các doanh nghiệp, hội nghị gặp mặt kỷ niệm, động viên, tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của Đảng ủy Khối nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hàng năm.
        Thứ năm: Cơ quan Đảng ủy Khối tăng cường cải tiến thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi nhất cho tổ chức cơ sở đảng khi liên hệ công tác. Giải quyết công việc đối với cơ sở phải nhanh chóng, kịp thời, vừa đảm bảo nguyên tắc, vừa giảm bớt các hồ sơ, thủ tục giấy tờ không cần thiết, tránh gây phiền hà cho cơ sở. Hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng, dễ cho cơ sở thực hiện.
      Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận, đồng hành cùng doanh nghiệp luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Kon Tum nhằm xây dựng niềm tin, tạo nên giá trị, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp./.

Tác giả bài viết: B.B.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây