Đảng bộ công ty cổ phần Đường Kon Tum hoàn thành nhiệm vụ năm 2016

Thứ tư - 28/12/2016 09:32

Đảng bộ công ty cổ phần Đường Kon Tum hoàn thành nhiệm vụ năm 2016

Năm 2016, Đảng bộ công ty cổ phần Đường Kon Tum tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền, vận động người lao động trong doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2016 cơ bản đạt theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Máy móc thiết bị được tu bổ sửa chữa, nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng công suất theo kế hoạch. Công tác tiêu thụ sản phẩm từng bước được đổi mới, kịp thời nắm bắt diễn biến của thị trường để tiêu thụ sản phẩm một cách nhanh chóng và có hiệu quả, không để sản phẩm tồn kho. Các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo chủ trương của HĐQT nhằm từng bước nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công viêc.
Công ty tổ chức khen thưởng, kịp thời động viên tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ
       Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: Sản lượng mía thu mua đạt 135.341 tấn (đạt 108,5% so với KH); Sản lượng đường RS sản xuất: 14.036 tấn (đạt 109% so KH); Doanh thu: 201tỷ đồng (đạt 113,26% so với KH); Lợi nhuận trước thuế: 33 tỷ đồng (đạt 162% so với KH); Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt: 17 tỷ đồng; 100% người lao động làm việc trong Công ty được ký kết hợp đồng lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động.
       Công ty thực hiện đúng đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, như: BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ ốm đau, thai sản...; Công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động hàng năm được Công ty tổ chức tập huấn và trang bị đầy đủ cho người lao động theo quy định của Nhà nước; 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.Tiền lương, tiền thưởng được chi trả kịp thời theo quy chế trả lương của Công ty và hợp đồng lao động đã được ký kết, không có tình trạng nợ hoặc chậm lương của người lao động hoặc nợ các khoản Bảo hiểm của người lao động.
Đảng bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để lãnh đạo cán bộ, đảng viên và vận động người lao động thực hiện đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động nhằm ổn định đơn vị, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh. Phối hợp với Ban Giám đốc Công ty chăm lo và tạo điều kiện để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ các mặt để nâng cao hiệu quả công tác của từng cương vị.
Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DN, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị... đều được Đảng ủy xây dựng chương trình thực hiện một cách cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của Doanh nghiệp, đảm bảo Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.
Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp hiểu, tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy chế, quy định, chủ trương, nhiệm vụ của Công ty.Lãnh đạo đảng viên và vận động quần chúng lao động xây dựng tinh thần làm chủ, ý thức cần kiệm, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật; nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Công ty đặt trạm cân kiểm tra tải trọng trong nhà máy
Đảng bộ lãnh đạo đảng viên; tuyên truyền, vận động người quản lý doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, vệ sinh môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp là nhằm thiết lập mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, góp phần ngăn ngừa tranh chấp lao động, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, vì vậy Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đường Kon Tum luôn quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp. Hàng tuần, Tổng giám đốc Công ty dành thời gian vào chiều thứ 6 để tiếp và giải quyết kiến nghị của người lao động (nếu có).
 Đảng bộ lãnh đạo Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Nghị định số 60/2013/NĐ-CP như với những việc làm như: phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể; chủ động phát hiện và kịp thời trao đổi với Ban giám đốc Công ty giải quyết vướng mắc giữa người lao động và người sử dụng lao động; chủ động đề xuất với Ban giám đốc Công ty chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
 Phối hợp giới thiệu với Ban Giám đốc Công ty những đảng viên, cán bộ, người lao động tiêu biểu để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp. Kết quả trong năm qua, có 7 đảng viên và 6 quần chúng được Công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh từ trưởng, phó phòng và tương đương trở lên.
Đảng ủy luôn có kế hoạch, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đảng ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Cấp ủy phụ trách từng lĩnh vực công tác theo hướng phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn để giúp Đảng ủy nắm bắt hết các lĩnh vực hoạt động của toàn Đảng bộ. Đảng bộ luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tâp trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Các Chi bộ, Đảng ủy trước khi tổ chức họp, đồng chí Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng ủy đều chuẩn bị đầy đủ nội dung, định hướng để trình ra Chi ủy, Đảng ủy để lấy ý kiến góp ý thảo luận sau đó đi đến kết luận và ra Nghị quyết triển khai thực hiện; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, đảng viên thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ họp định kỳ hàng tháng.
Công tác quản lý đảng viên của Đảng  bộ được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ và các quy định khác của Trung ương. Đảng viên về nơi cư trú cũng như đi công tác xa luôn được Đảng bộ theo dõị nghiêm túc và báo cáo cấp ủy đầy đủ. Hồ sơ, lý lịch của đảng viên được bảo quản và giữ bí mật theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quy định của cấp ủy cấp trên và Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trong năm qua có 04 quần chúng được gửi đi học cảm tình đảng, 01 đồng chí được kết nạp vào đảng, 04 đồng chí được chuyển đảng chính thức.
           Đảng ủy đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc Công ty; qua đó hàng tháng Bí thư Đảng ủy đều tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty để vừa báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty biết kết quả hoạt động hàng tháng của Đảng bộ, đồng thời vừa nắm bắt các chủ trương, chính sách, kế hoạch SXKD của Công ty từ đó có ý kiến tham gia góp ý, cũng như phổ biến kịp thời cho đảng viên và quần chúng lao động, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Đảng bộ lãnh đạo Công đoàn, đoàn Thanh niên tích cực tham gia xây dựng Doanh nghiệp, xây dựng các tổ chức đoàn thể thực sự vững mạnh, đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ của mỗi tổ chức; Lãnh đạo Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội… góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Lãnh đạo CĐCS thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc Công ty để quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, với nhiều việc làm thiết thực, với tổng chi phí cho việc chăm lo đời sống cho người lao động trị giá:125 triệu đồng. Bên cạnh đó còn thực hiện đầy đủ, kịp thời việc thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm đau…đối với đoàn viên công đoàn và người lao động; thường xuyên quan tâm về vật chất và tinh thần cho người lao động nhân các ngày: Tết Dương lịch; Tết Âm lịch; 30/4, 01/5; 02/9. Lãnh đạo CĐCS phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trong năm 2016 với tổng số tiền 145 triệu đồng.
 
                                                                                                                            Nguyễn Sỹ 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây