Đảng ủy Khối tăng cường việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư - 01/11/2017 14:54

.

.
Thực Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”“ tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị. Đồng thời cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ.( sau đây gọi tắt là NQTW 4 và Chỉ thị 05 - CT/TW)
Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ khối. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy, báo cáo viên và các tổ chức cơ sở đảng chịu trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.
Sau các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 - CT/TW, tất cả đảng viên, cán bộ trong Đảng bộ Khối đều được triển khai viết bài thu hoạch và bản cam kết, đăng ký theo Kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 20-12-2016 và Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 09 - 5-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Bài thu hoạch đều bám sát những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đạt yêu cầu về nội dung, hầu hết từng cá nhân có liên hệ thực tiễn với chức trách, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực được phân công phụ trách ở đơn vị mình, có những đề xuất giải pháp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị, Đảng bộ Khối và phạm vi toàn tỉnh.
Thực hiện kế hoạch, chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đảng ủy khối đã xây dựng chương trình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Trong đó xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp cụ thể để triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động. Từ đó lấy việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, phấn đấu và làm cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm; Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trên; kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với những cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 Trên cơ sở Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối đã ban hành công văn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016. Đồng thời phân công 3 tổ cấp ủy phụ trách các TCCS Đảng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên.
Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, các cấp ủy cơ sở xây dựng báo cáo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng và đảng viên, trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm thực hiện đúng qui trình, tiến độ, nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Sau kiểm điểm tập thể và cá nhân đã xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ; khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng mọi mặt đối với đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đổi mới phong cách và lề lối làm việc, xác định rõ hơn quyền hạn, mối quan hệ giữa người đứng đầu với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo. Qua phân loại TCCSĐ và đảng viên năm 2016 đến nay, chưa phát hiện TCCSĐ và đảng viên có biểu hiện hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng bộ khối.  Đảng ủy khối đã phân công tổ cấp ủy viên theo dõi, giám sát các TCCS Đảng tổ chức thực hiện NQTW4 và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị để kịp thời nhắc nhở các TCCS Đảng triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy khối và cấp trên. Từ đầu năm đến nay, Ban thường vụ Đảng ủy khối đã thành lập đoàn giám sát việc thực hiện NQTW4 Khóa XI, NQTW4 khóa XII, thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị tại 03 TCCS Đảng (Đảng bộ công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam, Chi bộ công ty CP sách thiết bị trường học, Chi bộ Bảo việt nhân thọ )
        Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy các đơn vị rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản của đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đến nay, hầu hết các cấp ủy trực thuộc đều thực hiện nghiêm túc nội dung này. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06-7-2012 của Ban Bí thư TW, khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ  đơn vị.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện NQ TW 4
                   và Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Khối ( tháng 8-2017)

       Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây:
Một là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 19 - CTr/ĐUK, ngày 19/7/2016 của Đảng bộ  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chương trình của Đảng ủy khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII; triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả trong toàn Đảng bộ.
Hai là: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân lao động học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Kon Tum và Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Gắn học tập quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành kế hoạch của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể sát với tình hình thực tế ở đơn vị, để tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
Ba là: Thường xuyên làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, sa sút về đạo đức lối sống nhằm giữ gìn sự trong sạch và củng cố mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên và Nghị quyết của các cấp ủy tổ chưc cơ sở đảng.
Bốn là: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu; hàng năm tiến hành tổng
kết và đánh giá, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu có cách làm hay, kinh nghiệm tốt để nhân rộng mô hình; đưa việc học tập và làm theo theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) của Đảng vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ.
Năm là: Hàng năm tổ chức thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các tổ chức cơ sở đảng gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đúng thực chất.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây