Đẩy mạnh lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018

Thứ sáu - 19/10/2018 14:39
Trong quý 3/2018, theo báo cáo của các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối, các chỉ tiêu kết quả về doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với quý 2/2018; nộp ngân sách, thu nhập bình quân giảm nhẹ so với quý 2/2018, Cụ thể: doanh thu của các doanh nghiệp (gồm 3 nhóm ngành: Dịch vụ-thương mại; Sản xuất công nghiệp-xây dựng; Nông-lâm nghiệp) trong quý đạt: 953,14 tỷ đồng, tăng so với quý 2/2018 là 13,35%; tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 đạt: 2.738,54 tỷ đồng; Lợi nhuận của các doanh nghiệp đạt: 29 tỷ đồng, tăng 36% so với quý 2/2018; lũy kế 9 tháng năm 2018 đạt: 67,50 tỷ đồng, Nộp ngân sách đạt 72,29 tỷ đồng, giảm 15,22% so với quý 2/2018; tổng nộp ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 đạt 245,39 tỷ đồng; Thu nhập bình quân 9 tháng năm 2018 là: 6,23 triệu đồng/người/tháng. Các Ngân hàng hoạt động hiệu quả có mức tăng trưởng cao, đã tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá hạn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng tiền tệ ngân hàng. Tổng huy động vốn trên địa bàn đạt khoảng 10.116,61 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 9 tháng năm 2017 là 10,71%. Tổng dư nợ khoảng: 24.787,23 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 15,68%. Nợ xấu: 764,58 tỷ đồng, Thu nhập bình quân đầu người đạt: 8,02 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2017.
                 Ban Thường vụ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung chỉ đạo và triển khai tốt công tác phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh mới ban hành, cụ thể là: phổ biến, quán triệt học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM trong tình hình mới. Triển khai hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 3 năm 2018. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV và cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển đảo quê hương"; tuyên truyền triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; tuyên truyền Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08-8-2018 về đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023. Kỷ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sỹ, 73 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, 106 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum.
  Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng: kiện toàn bổ sung cấp ủy một số cấp ủy TCCSĐ trực thuộc; mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên đối tượng kết nạp đảng, thường xuyên làm tốt công tác đảng vụ. Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ khối và tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018. Xây dựng các Chương trình, Kế hoạch triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy và Báo cáo tổng kết một số văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy như: "xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng; triển khai thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 06-8-2018 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 32-KL/TW ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị về tình hình ANTT nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2018 của Bộ chính trị khóa X về XD các tỉnh, Tp trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Báo cáo tự giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 30-6-2016 của BTV Tỉnh ủy về phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh..., Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 Hội nghị lần thứ 6 khóa XII của Đảng. Hướng dẫn các TCCSĐ triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 18-7-2018 của BTC Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị. Hướng dẫn triển khai các nội dung qua kết quả giám sát việc xây dựng chương trình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020". Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương "một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".  
 Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã thống nhất đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2018, đó là: Chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc lãnh đạo tốt doanh nghiệp, kiên trì mục tiêu, vượt khó từng ngày; chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở khai thác tốt nhất khả năng và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ dùng, tiêu thụ sản phẩm của nhau nhằm thực hiện thành công Chương trình Đồng hành cùng sự phát triển Doanh nghiệp của Đảng bộ khối, giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, bảo đảm các chế độ, chính sách cho người lao động. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII của Đảng các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối.
.
Tổ chức thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018.
Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về phối hợp giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn và tổng kết công tác giúp đỡ xây dựng xã năm 2018; xây dựng chương trình kế hoạch giúp đỡ xã năm 2019. Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và ngày truyền thống các Ban đảng, Văn phòng cấp ủy. Chỉ đạo các ban Đảng ủy khối và các TCCSĐ tiến hành tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xây phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Chuẩn bị tốt nội dung kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng uỷ khối năm 2018; xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2018 Ban Chấp hành Đảng bộ khối. Chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018; kiểm điểm đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) theo đúng quy trình, tiến độ; thực hiện tốt đợt kiểm tra, giám sát quý 4-2018. Xây dựng chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2019; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khối năm 2019. Lãnh đạo Ban Thường vụ Đoàn khối triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác của Đoàn khối và chỉ đạo của Tỉnh đoàn; tập trung sơ kết việc đảm nhận các công trình thanh niên, phần việc thanh niên để nhân rộng điển hình. Tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đoàn; tăng cường công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên mới cho Đảng; đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đoàn, tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2018. Đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức Công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại các doanh nghiệp. Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng.
 

Nguồn tin: T. H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây