Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU: Tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng

Thứ tư - 06/11/2019 16:20
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, các tổ chức đảng ở cơ sở cơ bản đã được sắp xếp, kiện toàn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt công tác chưa đạt kết quả cao như việc giáo dục, rèn luyện và phân công nhiệm vụ đảng viên chưa đồng bộ; tỷ lệ đảng viên là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố chưa đạt chỉ tiêu đề ra; một số tổ chức đảng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở.
.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh
          Sau 3 năm triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU, hầu hết, các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên tham gia có hiệu quả các mặt công tác chính trị do các cấp đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các mục tiêu cơ bản về xây dựng tổ chức cơ sở đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tiêu biểu như Đảng bộ tỉnh đã kết nạp mới 4.922 đảng viên, đạt 98,44% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra; giữ vững 100% thôn (làng), tổ dân phố có tổ chức đảng…
          Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, hoạt động của một số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn lúng túng, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và công tác xây dựng Đảng. Một số chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn hạn chế; chưa nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ nên việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác còn lúng túng, chưa hiệu quả. Một số chi bộ tại cơ sở chưa triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, ít chú trọng trong nội dung sinh hoạt chuyên đề; có nơi vai trò lãnh đạo của chi uỷ, bí thư còn mờ nhạt, khi có tình huống xảy ra còn lúng túng, xử lý hiệu quả thấp….
          Tỷ lệ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (phấn đấu đến năm 2018, có trên 60% thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên). Hiện tại, toàn tỉnh còn 401 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố chưa phải là đảng viên, chiếm 45,88%. Công tác phát triển đảng viên chưa đồng đều ở các khu vực, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tỉ lệ đảng viên chưa được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ còn cao (28,37%) và ở một số địa phương chất lượng đảng viên phân công phụ trách hộ, nhóm hộ còn hạn chế.      Công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên có mặt chưa hiệu quả, dẫn đến việc đảng viên vi phạm kỷ luật, nhiều trường hợp không còn đủ tư cách phải đưa ra khỏi Đảng. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có mặt chưa tốt. Một số Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn chưa phát huy được vai trò trách nhiệm. Một số nơi vẫn có tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chưa phát huy hết vai trò, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động...
          Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong 3 năm qua, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những mặt tồn tại là trách nhiệm của một số cấp ủy, của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chuyên trách tham mưu cấp ủy cấp huyện và tương đương trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện còn hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở có nơi chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số cấp ủy viên và một bộ phận đảng viên chưa nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trình độ, năng lực của một số đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi bộ ở khu dân cư còn hạn chế. Công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên tham gia phát triển kinh tế thường xuyên di chuyển, không cư trú tại một địa phương nên việc theo dõi, quản lý còn nhiều khó khăn. Một bộ phận đảng viên chưa phát huy tốt vai trò nêu gương trong công tác và sinh hoạt.
          Các doanh nghiệp tư nhân đứng chân trên địa bàn tỉnh có quy mô hoạt động nhỏ và siêu nhỏ, nên số lượng công nhân, người lao động ít, hợp đồng theo mùa vụ, chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng và ít tham gia các hoạt động của các đoàn thể.
          Một số đảng ủy xã, phường, thị trấn chưa thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tổ chức hoạt động đối với các chi bộ trực thuộc chưa đạt như mong muốn. Việc chỉ đạo thực hiện quy hoạch, bố trí bí thư chi bộ ở một số thôn chưa phù hợp và việc chọn nguồn để thực hiện chủ trương bố trí thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đang gặp nhiều khó khăn tại cơ sở.
          Trước những tồn tại và bất cập trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy chú tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt hiệu quả cao các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 03 đã đề ra như: Chỉ đạo quán triệt, thực hiện thường xuyên việc học tập nghị quyết của Đảng, tăng cường các biện pháp phù hợp để quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng từ đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với nâng cao chất lượng việc đăng ký, thực hiện theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên - nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Tích cực, chủ động đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Tăng cường rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu quả trong hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở.
          Đối với công tác phát triển đảng viên, cần quan tâm đến việc thành lập tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước; thực hiện tốt công tác phát triển đảng gắn với việc đánh giá rà soát đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục và phân công nhiệm vụ cho đảng viên.
          Ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, cần thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các huyện ủy, thành ủy cần quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thực hiện đạt và vượt mục tiêu đảng viên là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố theo Nghị quyết đề ra. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên phải kịp thời, thường xuyên nhằm phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, làm trong sạch nội bộ Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng…     
 

Nguồn tin: (Theo Trần Hà- báo Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây