Văn phòng Đảng ủy khối nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp ủy

Thứ năm - 15/08/2019 10:40
Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiều năm qua Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã góp phần hoàn thành tốt chức năng tham mưu, phục vụ cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Văn phòng Đảng ủy khối đã làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, tham mưu cho Thường trực Đảng ủy trong việc xây dựng chương trình công tác năm, hàng tháng, hàng tuần và tham mưu thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Văn phòng đã tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhằm hướng về cơ sở, ngay từ đầu năm và vào dịp "Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 hàng năm" đại diện Thường trực, lãnh đạo Văn phòng, các Ban, Đoàn khối đã đến thăm động viên, chia sẻ, nắm bắt tình hình khó khăn, thuận lợi về sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể của các cấp ủy cơ sở, nhất là các đơn vị gặp khó khăn về hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tham mưu, đề xuất đổi mới chế độ hội họp, hội nghị, giảm văn bản. Đổi mới công tác phổ biến quán triệt nghị quyết của Đảng và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng để phù hợp với tình hình thực tế của các doanh nghiệp. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát.
         Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức thành công Hội nghị thường niên các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 9 năm 2016; tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp (02/5/1998 - 02/5/2018) và các hoạt động chào mừng 20 năm ngày thành lập Đảng bộ khối. Phối hợp với các Ban tham mưu giúp việc xây dựng quyết định và kế hoạch phục vụ các Đoàn kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy của Đảng ủy khối đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Cùng với các Ban tham mưu xây dựng Kế hoạch chỉ đạo đại hội các TCCSĐ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập các Tổ chỉ đạo Đại hội, xây dựng đề cương chi tiết,... tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, mới phát sinh theo đúng chỉ đạo và định hướng của cấp trên. 
Phối hợp với các Ban tham mưu giúp việc, điều hòa chương trình công tác của các đồng chí Thường trực và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối như sắp xếp bố trí lịch làm việc khoa học, hiệu quả; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các đề án, chương trình, kế hoạch để trình Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Tham gia chỉnh lý các văn bản của cấp uỷ các TCCSĐ trực thuộc; trực tiếp chuẩn bị các đề án và biên tập văn bản được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ giao; thẩm định  thể thức văn bản đối với toàn bộ các văn bản của các Ban, các TCCSĐ trước khi trình Thường trực ký ban hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ các Hội nghị, các hoạt động của cấp uỷ và các cuộc làm việc của Thường trực Đảng ủy. Chuẩn bị tốt nội dung làm việc với các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của cấp uỷ cơ sở về việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, của cấp uỷ cấp trên giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tốt việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phản ánh, kiến nghị và tham mưu giải pháp để giúp cấp ủy có biệp pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với diễn biến tình hình thực tế; phối hợp với các Ban Đảng uỷ, Thường trực Đoàn khối giúp cấp uỷ tổ chức triển khai thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
Công tác thông tin tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng văn bản chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định; báo cáo kịp thời những vấn đề phức tạp, mới phát sinh hàng ngày; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy cơ sở hình thành hệ thống các đầu mối cung cấp thông tin và chủ động cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành thông suốt của cấp ủy từ Đảng bộ khối xuống cơ sở. Tổ chức thu thập đầy đủ thông tin từ cơ sở thông qua các văn bản, cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin. Kịp thời phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ được thông suốt, hiệu quả. Thường xuyên cập nhật và khai thác triệt để ứng dụng công nghệ thông tin qua kết quả truyền nhận thông tin phần mềm Lotus Notes 8.5, mạng thông tin diện rộng của Đảng ủy khối để tham mưu phục vụ kịp thời cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công việc thường xuyên, đột xuất hàng ngày của Đảng bộ khối hoặc tham gia các cuộc họp do cấp trên triệu tập góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Đảng bộ. Chấp hành nghiêm việc bảo mật thông tin, không để thất lạc và lộ lọt thông tin ra ngoài. Đồng thời thực hiện tốt việc quản lý con dấu của cơ quan và toàn bộ các văn bản, tài liệu có chế độ mật theo đúng quy định. Tổ chức triển khai có hiệu quả việc ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin vào thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
.
Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu Thường trực Đảng ủy Khối thường xuyên kiểm tra tại cơ sở
.( Trong ảnh_  làm việc với Cty CP Đường).
Thường xuyên chú trọng công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu: tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy khối triển khai thực hiện tốt Thông báo số 291-TB/TU, ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng việc thu thập và chỉnh lý triệt để tài liệu tồn đọng của các nhiệm kỳ trước. Xác định giá trị tài liệu, lập hồ sơ hiện hành, xây dựng danh mục hồ sơ và lập hồ sơ giao nộp về kho lưu trữ tỉnh đảm bảo đúng các yêu cầu về nghiệp vụ do Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương hướng dẫn và quy định.  Tham mưu rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế, quy trình công tác văn thư, lưu trữ; triển khai vận hành có hiệu quả phần mềm Lotus Notes 8.5, trong hoạt động của Đảng ủy khối qua mạng diện rộng; hướng dẫn các cấp ủy TCCSĐ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai kịp thời có hiệu quả về Luật lưu trữ và các quy định, hướng dẫn, kết luận, kế hoạch của Trung ương của Tỉnh ủy. Đặc biệt chú trọng hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định về thể thức văn bản của Đảng, chú trọng thể thức bắt buộc đảm bảo đúng với hướng dẫn Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật thông tin, tài liệu, giữ gìn bí mật của Đảng theo đúng quy định; đã tiếp nhận, quản lý các tài liệu, văn bản đến, văn bản đi đều được quan lý bằng phần mềm Lotus Notes 8.5. Kịp thời cập nhật, khai thác và đăng tải các thông tin, tài liệu phục vụ các hội nghị của cấp ủy gắn với sử dụng hiệu quả trang mạng nội bộ diện rộng của Đảng ủy khối.
Công tác tài chính, quản lý tài sản hướng dẫn cho cơ sở thực hiện việc thu, trích nộp đảng phí, chi trả chế độ phụ cấp cho cấp ủy cơ sở kịp thời đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát về thu, nộp và sử dụng đảng phí được quan tâm chú trọng thực hiện trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy; thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng kiểm tra, đôn đốc cấp ủy TCCSĐ trong việc tự kiểm tra ở cấp mình và Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Đảng ủy khối để tổng hợp báo cáo cấp ủy cấp trên. Tham mưu thủ trưởng cơ quan Đảng ủy khối thực hiện đảm bảo các chế độ tài chính, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác. Sử dụng, quản lý trang thiết bị, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan, không xảy ra mất mát tài sản, cháy nổ, bảo đảm các điều kiện vật chất và phương tiện làm việc, phục vụ sự chỉ đạo và làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy nhằm lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, từ năm 2016 đến năm 2018 mỗi năm đã tiết kiệm được trên 200 triệu đồng để tăng thêm thu nhập cho CBNV trong cơ quan; thanh toán đầy đủ kịp thời các chế độ, như: công tác phí, tiền vé tầu xe, làm thêm giờ. Tích cực tham mưu cấp ủy chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan; thường xuyên bảo dưỡng và quản lý xe ô tô cơ quan đảm bảo phục vụ cho lãnh đạo cơ quan đi công tác đảm bảo, an toàn.
 

Nguồn tin: Tin, bài: TH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây