Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo: Hoàn thành học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 6, khóa XII trong tháng 12-2017

Thứ hai - 04/12/2017 08:25
Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 22-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị ”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo việc học tập, quán triệt các nghị quyết trên như sau:
  1. Đối với cấp Đảng bộ Khối:
 Đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt là các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối; Trưởng, Phó các Ban Đảng ủy Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Thường trực Đoàn Khối đã tham gia Hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 29 và 30-11-2017. (Đồng chí nào chưa tham gia học lớp do Tỉnh ủy tổ chức thì học tại các cụm theo kế hoạch này)
       Đối với cán bộ, đảng viên và người lao động: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối không tổ chức Hội nghị mà giao cho các TCCS Đảng trực thuộc tự tổ chức theo Kế hoạch dưới đây:
2.  Đối với các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc
 Tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, người lao động
- Thành phần: Tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị.
- Nội dung: Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản, mới trong các Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;  Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 “về công tác dân số trong tình hình mới” ;Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị “về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại” ; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”
Thời gian: mỗi lớp 01 ngày, hoàn thành trước ngày 31-12-2017.
         3. Về hình thức tổ chức
         * Tổ chức học tập tại 10 Đảng bộ và 9 Chi bộ trực thuộc sau đây:
         + 10 Đảng bộ gồm: Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum; Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy Miền Nam; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết; Công ty Điện lực; Công ty CP Đường; Công ty Viễn thông; Bưu điện tỉnh; Công ty CP Khai thác và Xây dựng Thủy lợi; Công ty CP Xây dựng và QLCT Giao thông; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ 9 Chi bộ gồm: Ngân hàng Chính sách Xã hội; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển; Ngân hàng TMCP Ngoại thương; Ngân hàng TMCP Công thương; Ngân hàng Phát triển; Chi nhánh Xăng dầu; Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ; Công ty CP Vận tải ô tô và  Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư.
  * Tổ chức theo 4 cụm sau đây (gồm 14 chi bộ):
      - Cụm 1: gồm 3 Chi bộ: Công ty Bảo Việt, Công ty Bảo việt Nhân thọ và Công ty CP Sách- TBTH (do Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Việt nhân thọ làm trưởng cụm).
       - Cụm 2: gồm 3 Chi bộ: Công ty CP: Tư vấn Đầu tư và xây dựng; Tư vấn Xây dựng NNNT; Tư vấn Xây dựng giao thông (do Bí thư Chi bộ Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông làm trưởng cụm).
      - Cụm 3: gồm 4 Chi bộ: Công ty TNHH MTV Tắc xi Mai Linh; Công ty Du lịch; Công ty CP Vật tư  dịch vụ NLN; Công ty CP Dược-vật tư Y tế (do Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Tắc xi Mai Linh làm trưởng cụm).
      - Cụm 4: gồm 5 Chi bộ: Cơ quan Đảng ủy Khối; Công ty CP Thương mại tổng hợp; Công ty CP Hưng Việt; Công ty CP Kinh doanh tổng hợp (do Bí thư Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối làm trưởng cụm).
     * Phân công nhiệm vụ
          - 10 Đảng bộ và 9 Chi bộ cơ sở được giao tổ chức riêng tại đơn vị thì đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp báo cáo, truyền đạt các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch này. (Nếu vì lý do không bố trí Báo cáo viên được thì liên hệ với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để bố trí Báo cáo viên).
         - Các cụm còn lại giao trách nhiệm cho đồng chí Trưởng cụm làm Báo cáo viên và liên hệ, trao đổi với các đơn vị để thống nhất về thời gian, địa điểm và những nội dung liên quan tới việc tổ chức Hội nghị của cụm mình. (Các cụm có thể liên hệ với Văn phòng Đảng ủy khối để sử dụng Hội trường Đảng ủy Khối).
          - Các đơn vị có thể tổ chức học tập, quán triệt vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc có thể tổ chức vào buổi tối, nhưng phải bảo đảm nội dung chương trình, thời gian theo quy định.
         Khi tổ chức, các đơn vị phải trao đổi, báo cáo về thời gian với Văn phòng Đảng ủy Khối để phối hợp, theo dõi.
         Sau khi tổ chức xong, đồng chí Bí thư cấp ủy của 19 đơn vị tự tổ chức và 4 đồng chí Trưởng cụm báo cáo kết quả học tập về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 5-1-2018 (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy. Nếu có vướng mắc, đề xuất về nội dung, đề nghị liên hệ với đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để thống nhất, bảo đảm việc học tập, quán triệt đạt yêu cầu về nội dung và thời gian đề ra.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt NQ TW 6, khóa XII trong 2 ngày 29 và 30-12-2017

4. Viết thu hoạch cá nhân
- Tất cả cán bộ, đảng viên tham gia các các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16-01-2017 và Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp và kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.
- Chậm nhất sau 07 ngày học tập, cán bộ, đảng viên phải hoàn thành việc viết bài thu hoạch cá nhân. Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, bài thu hoạch gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để nhận xét, đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
       - Các đồng chí thuộc các đối tượng sau nộp về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 10-01-2018:    
       + Ủy viên Ban Chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên HĐTV, HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc các đơn vị; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị (là đảng viên).
       - Đối với cán bộ, đảng viên còn lại, bài viết thu hoạch nộp về cấp ủy để nhận xét, đánh giá, lưu giữ.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, các TCCS Đảng trực thuộc tăng cường tuyên truyền về nội dung, quan điểm cơ bản, mới và phản ánh kịp thời tình hình triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ.
- Căn cứ Kế hoạch này, khẩn trương chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị. Kết thúc học tập, quán triệt, chậm nhất sau 07 ngày làm việc, tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng uỷ (qua Ban Tuyên giáo Đảng uỷ) để theo dõi, chỉ đạo.
Xây dựng chương trình (hoặc kế hoạch) thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị  tại  đơn vị.

Tác giả bài viết: Lê Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây