Chú trọng xây dựng phát triển văn hoá, con người, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Thứ năm - 14/09/2017 09:06

.

.
        “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”(Nghi quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước).
   Việc triển khai thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU ngày 17-10- 2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; qua đó đời sống văn hóa của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối từng bước được cải thiện, các sản phẩm văn hóa quý được lưu giữ, nếp sống văn minh được hình thành và phát huy đã góp phần tích cực cho sự phát triển chung của Đảng bộ Khối những năm qua.
         Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quán triệt, triển khai, phổ biến Chương trình 76-CTr /TU đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch trong nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế hiện nay của Đảng bộ khối và của từng đơn vị cơ sở trực thuộc. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về văn hóa và vai trò của văn hóa trong thời kỳ phát triển mới được rõ hơn. Trong xây dựng văn hóa, các đơn vị đã chú tâm chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết cần cù, sáng tạo.
       Mỗi cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của từng chi, đảng bộ nhằm chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách con người, có sự chú ý quan tâm chăm lo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Chú trọng nhiệm vụ xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa kinh tế và văn hóa, chú ý đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế.
        Trong những năm qua, một số đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ văn hóa chính trị gắn với sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Điển hình như: Đảng bộ công ty Xổ số kiến thiết với phương châm:“Năng động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”, Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương thực hiện bản sắc văn hoá với những giá trị cốt lõi: “Tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi mới và phát triển bền vững, nhân văn”. Đảng bộ công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam xác định mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự nghiệp phát triển vùng nguyên liệu giấy, nói đi đôi với làm”. Chi bộ Chi nhánh Xăng dầu phát động phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, thi đua thực hiện:“Trung thực và tôn trọng sự thật,  không gian dối, không giả mạo, cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, giao tiếp văn minh, lịch sự”. Đảng bộ Viễn thông xác định chuẩn mực cốt lõi:“Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. Đảng bộ công ty Điện lực đề ra mục tiêu:“Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng”v.v. Hoạt động văn hóa-văn nghệ thể dục thể thao trong các doanh nghiệp đã khơi dậy truyền thống cách mạng, khích lệ tinh thần vui khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan đơn vị. Xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử lịch thiệp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân.
        Các cấp ủy Đảng cơ sở tiếp tục duy trì thực hiện các phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo động lực tinh thần cho sự phát triển của Doanh nghiệp. Một số đơn vị đã có kế hoạch, đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động VHVN – TDTT như đào tạo con người, xây dựng sân bãi, trang thiết bị, bảo đảm các nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.
                    Các  doanh nghiệp trong Đảng bộ khối đã thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa, con người vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Xác định con người phải thực sự là trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng và phát triển  thị trường sản phẩm văn hóa minh bạch, tiến bộ, hiện đại để các doanh nghiệp tham gia xây dựng, phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
       Một số đơn vị đã tạo dựng được thương hiệu tốt trên thị trường  như:  Công ty Cao su Kon Tum, Công ty xổ số kiến thiết, Công ty nguyên liệu Giấy miền Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Ngân hàng TMCP Công thương, Ngân hàng Chính sách xã hội, Công ty Điện lực, Viễn thông Kon Tum, Bưu điện Kon Tum, Công ty Bảo Việt, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn,… Mỗi đơn vị doanh nghiệp đã có kế hoạch xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Kết hợp hài hòa giữa SXKD và môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái, chú trọng phát triển kinh tế với các sản phẩm thân thiện với môi trường; thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, đã chú ý phát triển “ năng lượng sạch” “ sản xuất sạch” “tiêu dùng sạch”…

Các đơn vị cơ sở trực thuộc luôn quan tâm xây dựng phong trào văn hóa- văn nghệ,
                 chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động
         
Trong nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị, các tổ chức Đảng luôn định hướng về  nhiệm vụ xây dựng và phát triển gia đình, xây dựng gia đình là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống con người; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh để gia đình thực sự là gia đình văn hóa, có nề nếp; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Các đơn vị đã tập trung xây dựng và phát triển doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, tang, lễ hội.
          Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Khối và cán bộ đảng viên thường xuyên thực hiện, trau dồi nâng cao nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ thực hiện NQTW4 khóa XII, đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tác giả bài viết: Ngọc Thiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây