Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ IV

Thứ năm - 01/02/2018 10:10
Năm 2017, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối tập trung lãnh đạo các cấp ủy TCCSĐ phát huy vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có hướng tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động dự báo những tác động không thuận lợi đến hoạt động SXKD, đề ra các giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực nhằm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã sớm đi vào ổn định, thúc đẩy và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh; củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối đề ra; một số chỉ tiêu so với năm 2016 đạt kết quả cụ thể: Tổng doanh thu đạt: 3.711 tỷ đồng, tăng 11,7%. Lợi nhuận đạt: 154 tỷ đồng, tăng 4%. Nộp ngân sách đạt 351,33 tỷ đồng, tăng 2,74%. Thu nhập bình quân: 6,6 triệu đồng, tăng 17,43%. Đối với nhóm ngành Ngân hàng thương mại đã tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá hạn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng tiền tệ ngân hàng; kết quả so với năm 2016: Tổng huy động vốn đạt: 9.568,3 tỷ đồng, giảm 14,72%. Tổng dư nợ: 22.585,84 tỷ đồng, tăng 14,31%. Nợ xấu: 325 tỷ đồng, chiếm khoảng 1,43% tổng dư nợ, (theo quy định của ngành mức an toàn là dưới 3% so với tổng dư nợ). Thu nhập bình quân: 8,4 triệu đồng.

                     Khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ

  Các lĩnh vực công tác an sinh xã hội, phối hợp giúp đỡ các xã kết nghĩa thực hiện khá tốt, toàn Đảng bộ đã đóng góp, hỗ trợ các quỹ ASXH, giúp đỡ các xã kết nghĩa theo nghị quyết 04 của Tỉnh ủy với tổng kinh phí thực hiện trong năm gần 39 tỷ đồng. Lãnh đạo và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tặng giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tặng giấy khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 2 đồng chí.
Triển khai kịp thời công tác tuyên truyền các sự kiện của tỉnh, của đất nước; phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh mới ban hành đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Xây dựng kế hoạch, phổ biến, quán triệt triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng  chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-CT/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017.
Lĩnh vực quốc phòng-an ninh được tăng cường, giữ vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội; Lãnh đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần: như khám sức khỏe định kỳ, trang bị Bảo hộ lao động; trích quỹ phúc lợi cho CB.CNV người lao động đi học tập, tham quan du lịch, nghĩ dưỡng trong và ngoài nước. Thường xuyên quan tâm đến chính sách tiền lương, tiền thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ,... bảo đảm thu nhập cho người lao động tương xứng với kết quả lao động, tạo động lực khuyến khích công nhân lao động cống hiến năng lực, trí tuệ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Song song với đó là việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước đảm bảo, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

              Khen thưởng các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  Thực hiện tốt công tác quy hoạch bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch mới Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện công tác bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sai sót để có biện pháp khắc phục, uốn nắn kịp thời những khuyết điểm góp phần xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
  Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cụ thể:
Từng doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược, dự án, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; kinh doanh đúng pháp luật. Các chỉ tiêu phấn đấu năm 2018: Doanh thu tăng bình quân từ 3% trở lên, lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người lao động tăng từ 2% trở lên. Thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và các chế độ, chính sách cho người lao động (theo nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ khối đã đề ra). Tiếp tục chỉ đạo, quan tâm đẩy mạnh các nội dung trong Chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp có hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang nơi doanh nghiệp đứng chân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 11-9-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tổ chức sơ kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động Chương trình "Đồng hành cùng sự phát triển của Doanh nghiệp" và việc thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
Triển khai học tập và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; trước mắt là tuyên truyền các hoạt động “Mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất” cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy phối hợp với chính quyền, đoàn thể tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018. Chỉ đạo các Ban của Đảng ủy khối, các TCCSĐ trực thuộc thi đua lập thành tích và chuẩn bị tốt các nội dung, các hoạt động để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng ủy Khối doanh nghiệp (02/5/1998-02/5/2018) dự kiến vào cuối tháng 4/2018; xét chọn các tập thể, cá nhân có  thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng bộ khối để đề nghị các cấp khen thưởng. Chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc tiến hành Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng ủy khối. Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018; chọn Báo cáo viên tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018, do Tỉnh ủy tổ chức. Chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 03-NQ/TW, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện NQTW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng và số lượng; cần quan tâm phát triển tổ chức đoàn thể, phát triển đảng viên, tổ chức đảng ngoài doanh nghiệp Nhà nước. Phấn đấu kết nạp từ 50 đảng viên mới trở lên.

                  Trao tặng Kỷ niệm chương  Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng 

Chỉ đạo đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ kết nghĩa giúp đỡ các xã theo Nghị quyết 04 Tỉnh ủy, thường xuyên cử cán bộ và tổ công tác về cơ sở phối hợp giúp cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương nắm bắt tình hình; xây dựng kế hoạch giúp xã phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững trật tự quốc phòng an ninh góp phần thực hiện có hiệu quả NQ-04/TU của Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức vui tết đón xuân Mậu Tuất 2018 đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Chỉ đạo Ban Thường vụ đoàn khối chủ trì và phối hợp với các Ban Đảng ủy khối xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt, tuyên dương đảng viên trẻ nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng 20 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp. 

Tác giả bài viết: Tin, bài: TH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây