Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Thứ bảy - 13/07/2019 05:53
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối tiếp tục duy trì ổn định, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống việc làm cho người lao động.
.
 Công ty cao su Kon Tum luôn động viên người lao động thi đua lao động sản xuất.jpg
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ tích cực thực hiện tốt Chương trình đồng hành cùng sự phát triển doanh nghiệp.
Kết quả cụ thể của 3 nhóm ngành: dịch vụ-thương mại; sản xuất công nghiệp-xây dựng; nông-lâm nghiệp về: Doanh thu quý 2 đạt: 919,74 tỷ đồng, tăng so với quý 1/2019 là 19,7%; tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 đạt: 1.680.04 tỷ đồng; tăng 0,45% so với 6 tháng đầu năm 2018. Lợi nhuận đạt: 39,74 tỷ đồng, tăng 56,39% so với quý 1/2018; lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 đạt: 56,82 tỷ đồng, tăng 27,6% so với 6 tháng đầu năm 2018. Nộp ngân sách trong quý đạt 96,58 tỷ đồng, giảm 8,51% so với quý 1/2019; tổng nộp ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 200,59 tỷ đồng; tăng 15% với 6 tháng đầu năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt: 6,62 triệu đồng/người/tháng, giảm 1% so quý 1-2019; TNBQ 6 tháng đầu năm 2019 là: 6,45 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,17% so với 6 tháng đầu năm 2018. Các Ngân hàng hoạt động hiệu quả, có mức tăng trưởng cao, đã tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá hạn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng tiền tệ ngân hàng. Các ngân hàng trực thuộc Đảng bộ Khối có kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019, về Tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 10.733 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2018: 5,78%. Tổng dư nợ: 26.478,36 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2018: 9,72%. Nợ xấu: 1.117 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt: 9,37 triệu đồng/người/tháng, tăng 15% so cùng kỳ năm 2018.
Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ tăng cường làm tốt công tác nắm bắt, tuyên truyền để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng kích động lôi kéo, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người lao động nhất là chế độ tiền lương, trích nộp BHXH-BHYT-BHTN đảm bảo theo quy định, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và một số chế độ, chính sách đối với người lao động.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng. Đảng ủy khối đã chỉ đạo cho các TCCSĐ triển khai học tập, phổ biến thông báo Kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên; tiếp tục đôn đốc các cấp ủy cơ sở phổ biến, nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019. Tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 129 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu; tuyên truyền các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động tháng Công nhân năm 2019. Tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành của tỉnh và xây dựng các Chương trình, Kế hoạch để lãnh đạo, tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. Chọn 2 Đảng bộ Đại hội điểm cấp tỉnh. Xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm theo Kết luận số 1051-KL/TU, ngày 23-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ Khối doanh nghiệp năm 2018. Quy hoạch bổ sung, kiện toàn một số cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung ủy viên UBKT một số TCCSĐ trực thuộc và Kết luận tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị đối với một số đồng chí cán bộ thuộc doanh nghiệp Nhà nước, phục vụ công tác quy hoạch cán bộ. Trong quý đã chuyển đảng chính thức cho 12 đồng chí, lũy kế 6 tháng: 27 đồng chí; kết nạp mới 14 đảng viên, lũy kế 6 tháng 24 đảng viên. Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí.
       Lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ tỉnh ủy về "giám sát việc thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 17-10-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của BCH TW Đảng "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 21-10-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22-7-2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị "về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội". Tiến hành kiểm tra, giám sát ở một số TCCSĐ trực thuộc, theo chương trình làm việc năm 2019 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối. Tiếp tục giải quyết đơn thư tố cáo đảng viên; chỉ đạo cấp ủy cơ sở xem xét, xử lý một số đảng viên vi phạm kỷ luật. Thường xuyên theo dõi giám sát các TCCSĐ thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được quan tâm: các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên, tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả; tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng tập thể công nhân vững mạnh; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần góp phần giải quyết kịp thời đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động VHVN-TDTT. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện, ASXH; phối hợp giúp đỡ các xã kết nghĩa với tổng kinh phí đóng góp, ủng hộ 6 tháng đầu năm 2019 trên: 7 tỷ đồng
Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các lĩnh vực. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2019, đó là: Chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc lãnh đạo tốt doanh nghiệp, chủ động đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở khai thác tốt nhất khả năng và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Tranh thủ các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh; đồng thời duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩm của nhau; liên kết thị trường nhằm thực hiện thành công Chương trình đồng hành cùng sự phát triển Doanh nghiệp của Đảng bộ khối, giai đoạn 2016-2020.
Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng. Chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc tiếp tục phổ biến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân" ; Kế hoạch chỉ đạo Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành Kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở và giám sát công tác quy hoạch, xây dựng đề án cấp ủy, UBKT tại các TCCSĐ trực thuộc.

Nguồn tin: Tin bài: TH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây