Kon Tum đi tới mùa xuân

Chủ nhật - 03/02/2019 16:08
Kon Tum xuân này tròn 28 năm được thành lập lại. Những thành quả mà Đảng bộ và Nhân dân Kon Tum đã đạt được, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay có ý nghĩa hết sức quan trọng và đáng tự hào. Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng được chú trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum, từ khi  thành lập lại tỉnh (năm 1991) cho đến nay, mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ tỉnh Kon Tum luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, với mục tiêu tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
        Xây dựng Đảng từ cơ sở
       Làm gì để nhanh chóng đưa những chủ trương của Tỉnh ủy vào đời sống của người dân. Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng, vấn đề lại là con người, là cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng, có tính đột phá về công tác xây dựng Đảng, như Đề án về xóa tình trạng thôn, làng chưa có đảng viên đến năm 2020, tiến tới xóa tình trạng, thôn, làng chưa có tổ chức đảng; Chỉ thị số 10-CT/TU, về “Đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ”, đồng thời, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”
       Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016, về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; chú trọng triển khai kịp thời, đúng quy định đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản bộ máy và biên chế cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và sắp xếp lại mô hình tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới...
       Trong công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chuyển, phân công lại nhiệm vụ cho đảng viên, cấp ủy viên; phân công các Tổ Tỉnh ủy viên phụ trách 10 đảng bộ huyện, thành phố, trong đó chú trọng ở những địa bàn có tình hình an ninh chính trị phức tạp, có đông đồng bào theo đạo, những thôn (làng) nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên hoặc chưa có đảng viên, tổ chức đảng; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên ở khu dân cư. Chỉ đạo phân công cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ, uy tín, kinh nghiệm phụ trách giúp đỡ thôn, làng, phụ trách hộ, nhóm hộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy có phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện giới thiệu thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên, bí thư chi bộ làm thôn trưởng; đổi mới hình thức, nội dung và duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng theo Chỉ thị số của Ban Bí thư Trung ương Đảng “ Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Về nội dung sinh hoạt chi bộ”.
       Đồng chí Huỳnh Tấn Phục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, những chủ trương, biện pháp đột phá trên đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Đến nay, 874/874 thôn (làng) đều có tổ chức đảng, đảng viên. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng lên: tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bình quân hằng năm đạt 55%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 76%. Công tác phát triển Đảng tiếp tục được quan tâm, từ năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 3.794 đảng viên (đạt 75% chỉ tiêu Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 27.728 đồng chí. Hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa như Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Ia H‘Drai, Kon Plong… được củng cố vững chắc.
      Thực tế ở Kon Tum cho thấy, sự đoàn kết, thống nhất đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của một tỉnh miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Nổi bật là phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới, sâu sát và hiệu quả. Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy ngày càng thiết thực, nội dung ngắn gọn; nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tính khả thi cao.
       Vững vàng đi tới mùa xuân
      Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã và đang tác động tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Kon Tum. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết đưa ra đã đạt và vượt mức kế hoạch, như tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) hằng năm tăng trưởng tương đối khá, bình quân giai đoạn 2016 - 2017 đạt 8,54%/năm (đạt 94,9% mục tiêu Nghị quyết); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.492 tỷ đồng (đạt 71,2% mục tiêu Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD cuối năm 2015 lên 1.580 USD vào cuối năm 2017 (đạt 63,2% mục tiêu Nghị quyết đề ra).
.
                                     Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm công ty Đường Kon Tum ngày 13-4-2017.JPG
      Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều chủ trương, chính sách mới đầu tư có chiều sâu đã tạo ra bước phát triển vượt bậc, với các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, phù hợp với lợi thế của tỉnh và xu hướng chung của thị trường. Kết quả quan trọng nhất là tỉnh đã thành lập được khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ban hành được Kế hoạch dồn đổi, tích tụ ruộng đất để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017 - 2020 và đến năm 2025.
      Công nghiệp của tỉnh có bước phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp đến cuối năm 2017 đạt 5.350 tỷ đồng, tăng 28,9% so với đầu nhiệm kỳ. Thương mại - dịch vụ phát triển khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng nhanh, cuối năm 2017 đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với cuối năm 2015... Một số chỉ tiêu về văn hóa, xã hội cũng đạt được kết quả đáng khích lệ: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49% (đạt 94,2% mục tiêu Nghị quyết); tỷ lệ người trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương là 35,4% (đạt 44,25% mục tiêu Nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo (tính theo phương pháp tiếp cận đa chiều) năm 2016 là 4,16% và năm 2017 là 4,05% (đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra là giảm 3% - 4%/năm).
      Những vỡ vạc sáng sủa đã hình thành trên vùng đất khó. Những nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đã bắt nhịp cùng hơi thở cuộc sống, nỗ lực vực dậy một Kon Tum gian nan trong cái nghèo từ muôn kiếp và với những tính toán chiến lược, những đường hướng của Đảng bộ tỉnh mở ra tuy còn những gian nan nhưng khát vọng đi tới thì chưa bao giờ vơi cạn. Bài toán thoát nghèo ở Kon Tum dường như đã ló được đáp số với sản phẩm nông - lâm nghiệp chủ lực của Kon Tum đã khởi sắc với những hướng đi mạnh dạn đang trở thành giải pháp đột phá không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn tạo cơ hội cho người dân nơi đây làm giàu. 
      Và người Kon Tum sẽ làm giàu không còn là mơ ước xa. Không lẽ đường Hồ Chí Minh chạy qua Kon Tum chỉ chạy suông? Kon Tum chỉ là thành phố để đi qua? Cà phê Đăk Hà, Thanh Hương, Da Vàng, rượu sim Măng Đen, sâm Ngọc Linh … Lẽ nào cũng chỉ tự cung tự cấp và cho khách du lịch ăn chơi! Vì thế, tỉnh đã chủ động tích cực triển khai các thỏa thuận, nội dung hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Campuchia- Lào- Việt Nam; chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng và trong quan hệ với các tỉnh Đông Bắc Thái lan, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. Đồng thời, đã tăng cường liên kết phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, duyên hải Miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Bức tranh nhà nông ở vùng cao Kon Tum đã bắt mắt bởi những sắc màu ấm với phương thức Kon Tum phải “đi bằng hai chân” – Đó là phát triển đô thị và nâng cao đời sống người miền rừng.
        Người dân Kon Tum rất vui bởi trong những ngày đầu tháng 9-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành trọn 3 ngày về với vùng đất giàu truyền thống cách mạng này, gợi mở cho những khát vọng vươn lên, những kế sách về đường hướng chiến lược, đưa Kon Tum xa càng trở nên gần; vững vàng đi tới mùa xuân.
       Những thành quả về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay đã minh chứng cho các Nghị quyết hợp quy luật, đúng lòng dân của Đảng bộ tỉnh; biết dựa vào dân, bắt nhịp hơi thở cuộc sống của Nhân dân. Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Kon Tum sẽ đứng lên, bước tiếp trong tâm thế vững vàng để kiến thiết, dựng xây vùng đất ngã ba biên giới này trỗi dậy ở tương lai.
 

Nguồn tin: Xuân Kỷ Hợi 2019 Nguyễn Văn Chiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây