Kinh nghiệm xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ tư - 15/02/2017 08:38

Kinh nghiệm xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh Lâm Đồng

Hiện nay, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang quản lý 60 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) với gần 2000 đảng viên. Trong đó, có 23 TCCSĐ trong doanh nghiệp nhà nước, 10 TCCSĐ trong doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước (dưới 50% vốn điều lệ), 2 TCCSĐ trong cơ quan hành chính, 2 TCCSĐ trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 1 TCCSĐ trong đơn vị sự nghiệp công lập, 22 TCCSĐ trong doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.
Thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong những năm qua ở Lâm Đồng số doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần vốn Nhà nước không chi phối hoặc không còn vốn Nhà nước không ngừng tăng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 7000 doanh nghiệp (trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm 98%) nhưng chỉ có 120 doanh nghiệp có tổ chức Đảng (chiếm 1,71%). Trước đây, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Lâm Đồng chỉ có nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước. Xuất phát từ thực tế, đồng thời để công tác xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Lâm Đồng đạt kết quả theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Tháng 10-2012, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp xây dựng, phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các khu công nghiệp, khu du lịch của tỉnh.
 
 
Đảng ủy khối DN Lâm Đồng tặng Cờ thi đua cho các TCCS Đảng
 
              Để hoàn thành nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Lâm Đồng đã đề xuất Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuyển tổ chức Đảng ở Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý khu du lịch từ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về Đảng ủy khối Doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc tiếp cận với lãnh đạo doanh nghiệp, phối hợp khảo sát tình hình lao động, tổ chức đoàn thể, đảng viên hiện đang làm việc tại doanh nghiệp nhưng đang sinh hoạt ở địa phương. Trên cơ sở đó, giao nhiệm vụ cho cấp ủy ở các đơn vị này làm công tác tư tưởng đối với lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể và đảng viên; tuyên truyền để chủ doanh nghiệp hiểu rõ vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; giới thiệu một số doanh nghiệp tư nhân nơi có tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, công việc ổn định, làm ăn ngày càng có hiệu quả, phát triển và đặc biệt là có một tổ chức luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng dẫn cách thực hiện đảm bảo hài hòa, lợi ích người lao động, cổ đông, doanh nghiệp, không xảy ra đình công, bãi công, an ninh chính trị tại doanh nghiệp ổn định. Từ đó, chủ doanh nghiệp hiểu và ủng hộ việc hình thành và phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể.
Kết quả, từ năm 2010 đến 2016, toàn Đảng bộ khối đã kết nạp được trên 700 đảng viên mới, trong đó có gần 200 đồng chí ở các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, chiếm 25% tổng số đảng viên mới được kết nạp. Từ năm 2013 đến nay phát triển được 6 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân với 32 đảng viên và cả 6 doanh nghiệp này đều đã thành lập tổ chức công đoàn. Ban Thường vụ Đoàn khối thành lập mới được 2 chi đoàn thanh niên trong doanh nghiệp tư nhân với 60 đoàn viên.
Mặc dù số lượng tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội phát triển chưa được nhiều, nhưng qua quá trình thực hiện, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:
Một là, tăng cường công tác tuyên truyền vận động.
           Xác định vị trí, chức năng quan trọng của công tác tuyên truyền trong điều kiện chủ doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa có nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức Đảng cũng như các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp thì công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận với chủ doanh nghiệp là công việc quan trọng hàng đầu. Trong công tác tuyên truyền, vận động phải đặc biệt quan tâm đến việc phân tích làm rõ những việc được, việc tốt khi có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.
Đặc biệt là nếu có tổ chức Đảng, chủ doanh nghiệp có thể kiến nghị những khó khăn, vướng mắc đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, tháo gỡ giúp doanh nghiệp phát triển, đồng thời tổ chức Đảng vững mạnh sẽ làm nòng cốt cho doanh nghiệp phát triển. Qua đó, xóa đi ấn tượng, suy nghĩ không đúng là trong doanh nghiệp có tổ chức Đảng sẽ gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp như một số ít thường nghĩ dẫn đến tư tưởng ngại hoặc không muốn thành lập các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tổ chức Đảng.

Hai là, sắp xếp các tổ chức Đảng cho phù hợp.
        Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc giao tổ chức Đảng ở Ban quản ký khu du lịch của tỉnh từ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về Đảng ủy khối Doanh nghiệp. Thường trực Đảng ủy Khối đã tiến hành ngay việc rà soát, giao bổ sung nhiệm vụ cho cấp ủy của Ban quản lý, trong đó có việc chịu trách nhiệm phát triển đảng viên, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp trong khu du lịch; Thường xuyên cử cán bộ chuyên trách của các Đảng ủy khối phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo ban quản lý khu du lịch để thực hiện các nhiệm vụ về mặt chuyên môn của công tác xây dựng Đảng; Tổ chức hội nghị gặp gỡ  với lãnh đạo các doanh nghiệp ở khu vực này để cùng thống nhất cách thức triển khai công tác phát triển Đảng, các tổ chức đoàn thể và thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng được tiến hành theo đúng kế hoạch.
Ba là, thực hiện công tác phối hợp

           Đó là sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy khối với các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan để xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể. Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để phối hợp với các Huyện ủy, Thành ủy, các sở, ban, ngành có liên quan trong việc quản lý cán bộ, đảng viên tại các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý. Trên cơ sở đó, tạo sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc xây dựng, phát triển các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh.
Bốn là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ
       Phải lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ các đoàn thể và đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực (nhất là năng lực về chuyên môn) và có uy tín được chủ doanh nghiệp và quần chúng tín nhiệm, thừa nhận.
Thực tế trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tạo niềm tin đối với chủ doanh nghiệp. Từ đó hình thành được mối quan hệ hỗ trợ, đồng thuận, giúp đỡ nhau ngày càng có hiệu quả.
Năm là, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đối với tổ chức Đảng mới thành lập.
           Ban Thường vụ Đảng ủy khối và các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy đã thường xuyên, kịp thời hướng dẫn cấp ủy các tổ chức Đảng về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; Biên soạn sách hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể về công tác xây dựng Đảng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Thường xuyên cử cán bộ, nghiệp vụ chuyên trách, giúp đỡ cơ sở với tinh thần “cầm tay, chỉ việc”, qua đó giúp cấp ủy có điều kiện hoạt động hiệu quả hơn.
 
      Bùi Đình Toan ( Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây