Làm thế nào để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Thứ bảy - 21/05/2016 16:21

.

.

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Trong những năm qua, nhiều  tỉnh, thành phố trong cả nước đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhằm phát triển và củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Kịp thời kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng, đoàn thể hiện có, đồng thời chú trọng việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước khi đủ điều kiện.

       Tuy nhiên, việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, do đó, số lượng tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa tương xứng với quy mô, sự phát triển của các doanh nghiệp, chủ yếu  tập trung ở các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần và không còn vốn Nhà nước. Nội dung, phương thức hoạt động của nhiều tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn lúng túng, chưa thể hiện rõ vị trí, vai trò của tổ chức, không đóng góp được nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp, nên ảnh hưởng của tổ chức đảng, đoàn thể đối với chủ doanh nghiệp, người quản lý và công nhân, lao động trong doanh nghiệp còn mờ nhạt, hoạt động khó khăn. 

                Một số doanh nghệp sản xuất, chế biến gỗ trong tỉnh có số đông
                                   người lao động chưa có tổ chức Đảng

        Tình hình trên có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan: một số cấp ủy cơ sở đảng chưa thấy được đầy đủ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên cơ sở chưa thật sự đúng mức; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chưa thường xuyên, sâu sát. Một số chủ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa nhận thức được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục, phát huy năng lực sáng tạo, ý thức kỷ luật và vai trò xung kích, gương mẫu của đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

       Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế quan trọng này, bảo đảm cho các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc CNH, HĐH đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, xin được đề xuất và chia sẻ một số giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong thời gian tới như sau:

       Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

        Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể là việc làm quan trọng để thúc đẩy xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước hiện nay. 

       Cần lựa chọn hình thức thích hợp để tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, các thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp nắm được quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là chủ trương của Đảng về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Nghị định 98/2014-NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, giúp họ hiểu đúng vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể và thấy được mục đích, lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp. Kịp thời động viên, biểu dương các doanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng các đoàn thể, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

       Hai là, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp đối với việc tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

       Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cấp trên phải trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, thuyết phục để chủ doanh nghiệp thấy được việc thành lập tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không chỉ bảo đảm lợi ích tổ chức đảng, đoàn thể mà chính là đem lại lợi ích cho doanh nghiệp vì tổ chức đảng, đoàn thể chính là cầu nối giữa doanh nghiệp với địa phương, giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

Ba là, thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy khối với các sở, ngành, các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hộiliên quan để xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức Đoàn thể.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để phối hợp với các Huyện ủy, Thành ủy, các sở, ban, ngành có liên quan trong việc quản lý cán bộ, đảng viên tại các Doanh nghiệp theo phân cấp quản lý. Trên cơ sở đó, tạo sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc xây dựng, phát triển các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

     Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng phù hợp và thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

       Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước hướng vào thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; phát huy vai trò các đoàn thể cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động và doanh nghiệp, tạo phong trào thi đua trong từng doanh nghiệp. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế đối thoại với lãnh đạo doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người lao động là động lực mạnh mẽ để giữ vững ổn định và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. 

      Năm là, nâng cao chất lượng cấp ủy đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; bố trí bí thư cấp ủy là người có uy tín, có vai trò trong doanh nghiệp

        Thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác phù hợp cho đội ngũ cấp ủy viên, lãnh đạo các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Lựa chọn, bố trí người có uy tín, có vai trò trong doanh nghiệp, nhất là đảng viên là chủ doanh nghiệp, là giám đốc, phó giám đốc; chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT làm bí thư cấp ủy  để tạo thuận lợi cho tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động.      

       Sáu là, xây dựng và phát huy vai trò của các đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên…) trong các doanh nghiệp để chăm lo bảo đảm lợi ích của người lao động, đẩy mạnh phát triển đảng viên

      Thường xuyên khảo sát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp và lao động trên địa bàn, làm cơ sở lập kế hoạch phát triển đoàn viên, tổ chức đoàn thể; đổi mới phương thức tập hợp, tuyên truyền để người lao động hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đoàn thể, thấy được lợi ích của bản thân, của doanh nghiệp khi thành lập tổ chức đoàn thể. 

       Tăng cường công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên trong cán bộ và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với hình thức phù hợp, chú trọng đối tượng là chủ doanh nghiệp, giám đốc, phó giám đốc; chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT…

       Bảy là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ của cấp ủy. lãnh đạo đoàn thể cấp trên, nhất là cấp trên trực tiếp; có chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

       Cấp ủy các cấp thường xuyên theo dõi hỗ trợ và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Quan tâm hướng dẫn nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tạo điều kiện để các tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập, phát triến và hoạt động có hiệu quả. Cần thực hiện tốt chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước nhằm hỗ trợ cần thiết cho các cán bộ trong công tác đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp.

 

Tác giả bài viết: Trần Trọng Hiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây