Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ hai - 07/05/2018 08:27

.

.
Sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ rất quan trọng của chi bộ, có vai trò và tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảm bảo cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
Do vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của chi bộ. Không tổ chức sinh hoạt chi bộ hoặc tổ chức sinh hoạt chi bộ nhưng chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch, vững mạnh là những chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, có nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt chi bộ đa dạng, sinh hoạt chi bộ có chất lượng tốt.
          Hiện nay, chất lượng sinh ở nhiều chi bộ còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn, hình thức sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu. Sinh hoạt chi bộ chưa thực sự trở thành nơi phát huy trí tuệ của đảng viên tìm chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy sinh tại cơ quan, đơn vị. Việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là vấn đề thời sự hiện nay.
          Chi bộ là nền tảng, là gốc rễ của Đảng, là nơi trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện và cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Cơ sở đảng vững mạnh thì toàn Đảng mạnh. Muốn chi bộ vững mạnh trứơc hết cấp uỷ và toàn thể đảng viên phải nêu cao tinh thần trách  nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ.
      Chúng tôi xin nêu một số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng chi bộ như sau:
           Một là: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ đối với toàn thể đảng viên:
Đảng viên của Đảng dù ở cương vị nào trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước đều được sinh hoạt trong một chi bộ và phải thực hiện các nghĩa vụ của người Đảng viên, được hưởng các quyền lợi do Điều lệ Đảng quy định.
          Tại Điều 8 Điều lệ Đảng cũng quy định: "Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên".
          Như vậy, việc tham gia sinh hoạt chi bộ cũng được coi như những tiêu chí để xem xét đánh giá tư cách của người đảng viên.
          Vì vậy, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi bộ luôn quán triệt vị trí vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên hiểu rõ, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên đối với hoạt động của chi bộ.
          Hai là: Duy trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ:
          Đây là việc làm hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bởi vì, muốn nâng cao chát lượng sinh hoạt chi bộ thì trước hết phải tổ chức thành nề nếp sinh hoạt chi bộ mà đề cao trách nhiệm của chi ủy, của từng đảng viên đối với sinh hoạt chi bộ và dần dần chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên.
          Muốn vậy, cấp ủy chi bộ phải duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ mỗi tháng một lần.
          Các buổi sinh hoạt chi bộ phải bố trí thư ký để ghi chép trung thực, đầy đủ ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của đồng chí chủ trì; cuối buổi phải thông qua Nghị quyết hoặc ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì và phải ký vào sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ.
          Từ đó, những quy định đó dần dần ăn sâu vào đảng viên. Chuẩn bị đến ngày sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên chủ động sắp xếp công việc và tự kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao cho trong tháng đó để báo cáo trước chi bộ và nhận nhiệm vụ khác, đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chi bộ.
          Ba là: Chọn nội dung sinh hoạt chi bộ đúng đắn, thiết thực, hình thức thích hợp, thời gian hợp lý:
          Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc rất lớn và chủ yếu vào nội dung, hình thức và thời gian, thời điểm sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt phải đa dạng, thời gian dành cho mỗi buổi sinh hoạt và thời điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ phải hợp lý. Tuy nhiên, đối với từng cuộc sinh hoạt cần chọn nội dung đúng đắn, thiết thực, chọn hình thức thích hợp với nội dung đã chọn.
           Lựa chọn nội dung sinh hoạt:
          Thứ nhất, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của chi bộ theo quy định của Trung ương để xác định nội dung, phạm vi và trách nhiệm lãnh đạo của chi bộ. Tránh tình trạng sinh hoạt chi bộ bàn bạc và quyết nghị những nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.
          Thứ hai, bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nắm chắc đặc điểm cụ thể của chi bộ, của đơn vị và những vấn đề đang đặt ra trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ, tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng để chọn vấn đề cụ thể đưa vào nội dung sinh hoạt cho phù hợp, đáp ứng được đòi hỏi của tình hình thực tiễn cơ sở và mong muốn của đảng viên và quần chúng.
Thứ ba, Bám vào kế hoạch của cấp trên về tổ chức các hoạt động như: học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách; sinh hoạt chính trị; thông tin, thông báo thời sự...
          Thứ tư, chương trình công tác của cấp ủy trong năm, trong nhiệm kỳ Đại hội chi bộ, để chủ động lựa chọn và chuẩn bị nội dung cho các buổi sinh hoạt chi bộ.     Trên cơ sở những căn cứ trên, chi ủy lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ. Trong cùng thời điểm thường nổi lên nhiều vấn đề cần giải quyết, chi ủy cần chọn một hoặc hai vấn đề bức xúc nhất để bàn bạc, giải quyết trong một kỳ họp chi bộ.
          Chi ủy và trước hết là Bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Chi bộ cần xác định và chọn, bàn một, hai việc cụ thể cần tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả, để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp giải quyết. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn có mặt hạn chế, khuyết điểm.
        Bốn là:  Chọn hình thức sinh hoạt chi bộ:
          Hình thức sinh hoạt chi bộ cần được chọn phù hợp với nội dung sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ theo ba hình thức:
          1. Sinh hoạt chính trị: thể hiện rõ sự lãnh đạo của chi bộ như Đại hội chi bộ, thảo luận dự thảo Nghị quyết của cấp trên.
          2. Sinh hoạt chuyên đề: đi sâu vào thảo luận vấn đề đã chọn và kết luận, quyết nghị. Mỗi quý tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn một số vấn đề phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của chi bộ, của đơn vị để sinh hoạt như: về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về xây dựng củng cố tổ chức đoàn thể, về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng phát triển doanh nghiệp v.v…
          3. Sinh hoạt học tập: học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của cấp trên, hoặc học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
          Mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ có thể gồm hai, ba hoặc một hình thức trên.
          Ví dụ: Sinh hoạt chi bộ để thảo luận dự thảo nghị quyết cấp trên vừa là sinh hoạt chính trị vừa là sinh hoạt học tập...
          Năm là:  Xác định thời gian, địa điểm sinh hoạt:
Về lịch sinh hoạt chi bộ nên bố trí thời gian sinh hoạt phù hợp, đảng viên có điều kiện tham gia sinh hoạt đầy đủ.
Không nên quá kéo dài thời gian sinh hoạt chi bộ, đồng thời phải chọn thời điểm tiến hành sinh hoạt nhất là đối với những nội dung cần bàn bạc, thảo luận ngay, nếu để chậm sẽ hạn chế tác dụng, thậm chí không còn tác dụng nữa.
          Sáu là: Chuẩn bị chu đáo nội dung và tổ chức sinh hoạt:
          1. Phân công chuẩn bị nội dung  và tổ chức sinh hoạt chi bộ:
          Cấp ủy là người chỉ đạo trực tiếp việc chuẩn bị nội dung cho từng cuộc họp.
Tùy theo nội dung đã lựa chọn, chi ủy phân công cán bộ, đảng viên hoặc tổ chức có liên quan cùng cấp ủy chuẩn bị hoặc cung cấp những thông tin, tư liệu, số liệu để chi ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt.
          Khi nội dung sinh hoạt chi bộ đã được chuẩn bị, chi ủy phải họp để bàn bạc, thảo luận trước khi đưa ra hội nghị chi bộ. Trong quá trình chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ nếu có vướng mắc điều gì thì báo cáo với Đảng ủy cấp trên trực tiếp.
          Chi ủy cần chỉ rõ những nội dung chủ yếu cần thảo luận, dự kiến các loại ý kiến khác nhau có thể xuất hiện xung quanh vấn đề đưa ra bàn bạc và quyết nghị, dự kiến phân công tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ.
          Chi ủy phân công chi ủy viên và đảng viên phụ trách từng công việc để tổ chức sinh hoạt chi bộ:
          Phân công người chủ trì sinh hoạt chi bộ, thông thường thì Bí thư chi bộ là người chủ trì sinh hoạt, cũng có thể phân công Phó Bí thư chủ trì sinh hoạt.
          Phân công người thông báo nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt chi bộ và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sinh hoạt chi bộ.
          2. Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ:
          Tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ phải tuân theo những quy định chung sau:
          Kiểm điểm số đảng viên dự sinh hoạt; số đảng viên vắng mặt, lý do vắng mặt của từng đồng chí; số đại biểu đến dự (nếu có); cử đồng chí chủ tọa và thư ký hội nghị.
          Đồng chí chủ tọa nói rõ mục đích, yêu cầu của cuộc sinh hoạt.

Hội nghị BCH Đảng bộ Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam.JPG

          Đồng chí được phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt báo cáo nội dung đã được chuẩn bị trước chi bộ; báo cáo ngắn gọn, rõ ràng, nhất là đối với những nội dung chủ yếu, để giành nhiều thời gian cho chi bộ thảo luận.
          Quá trình sinh hoạt phải đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng chí chủ tọa cần nêu những vấn đề cần thảo luận và yêu cầu mọi đảng viên đều phát biểu ý kiến của mình, kể cả ý kiến khác với những điểm trong nội dung đã được chuẩn bị của cấp ủy, khác với ý kiến của đồng chí khác. Để khắc phục tình trạng đảng viên trẻ ít tham gia thảo luận, bí thư chi bộ và cấp ủy cần gần gũi, khuyến khích họ phát biểu, khẳng định đảng viên cần phải có chính kiến trước mỗi vấn đề, không nhầm lẫn giữa quan hệ cá nhân với thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Khi điều hành sinh hoạt, bí thư chi bộ gợi mở, khuyến khích và đề nghị đảng viên trẻ phát biểu chính kiến của mình về những vấn đề đang được thảo luận.
Qua thảo luận dân chủ, cuối cùng những vấn đề đó phải được biểu quyết và thành nghị quyết của chi bộ.
          Đồng chí chủ tọa kết luận hội nghị, cần nhận xét tinh thần thái độ của các thành viên trong hội nghị, nêu rõ những vấn đề đã nhất trí được biểu quyết thông qua và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến để hội nghị lần sau trao đổi, thảo luận hoặc báo cáo lên cấp trên. Tránh tình trạng kết thúc sinh hoạt chi bộ nhưng không có kết luận hội nghị, dẫn tới lần sau sinh hoạt chi bộ mỗi người hiểu và nói theo cách riêng của họ.
          Toàn bộ diễn biến của cuộc sinh hoạt chi bộ phải được ghi chép đầy đủ, chính xác trong sổ biên bản họp thường kỳ của chi bộ.
             

Tác giả bài viết: Phùng Quang Hợp

 Từ khóa: nhiệm vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây